TƯỢNG DI LẶC GỖ ĐỎ

Tác phẩm: DI LẶC CƯỠI CÁ CHÉP

Loại gỗ: Đỏ

Mã: A5-91 Danh mục: