TƯỢNG DI LẶC GỖ HƯƠNG

Tác phẩm: DI LẶC CƯỠI CÁ CHÉP

Loại gỗ: Hương

Mã: 201.500.042 Danh mục: