TƯỢNG DI LẶC GỖ HƯƠNG

Tác phẩm: DI LẶC CƯỠI CÁ CHÉP

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 22 x 20 x 40 cm

Mã: 201.500.042

Mã: 201.500.042 Danh mục: