TƯỢNG RẮN GỖ CẨM LAI

Tác phẩm: RẮN ĐỒNG TIỀN

Loại gỗ: Cẩm lai

Mã: A5-63 Danh mục: